Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0808074

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1114548 / 29-06-2006 , 23.59

Vervaldatum

29-06-2026

Naam en adres van de houder

Epko Horstman h.o.d.n. Building Services Research Institute
Mauritius 12
2721 HW Zoetermeer,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 18.7.1
- Rood, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; facilitaire diensten; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsbestuurlijke advisering; hulp bij de leiding van zaken; handelsinformatie; beheer van gegevensbestanden, onder meer bevattende informatie, procedureregels en specificaties voor de installatiesector, eventueel ook via het Internet te publiceren; diensten van een databank met economische en zakelijke gegevens; voornoemde diensten mede ten doel hebbende om de kwaliteit in de installatiesector te verzorgen, bewaken en bevorderen en de afstemming van certificatieregelingen in de installatiesector onderling en met regelingen in aanverwante sectoren te bevorderen, alsmede de herkenbaarheid van deze afstemming te bevorderen; promotie ter bevordering van de toepassing van certificeringsregels, processen, procedures, specificaties en voorzieningen, mede met betrekking tot de installatiesector; zakelijk bemiddeling bij het in contact brengen van partijen in de installatiesector ten behoeve van het voeren van overleg over de toetsing door derden van diensten, producten en processen aan normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen, mede met betrekking tot de installatiesector; advisering inzake personeel en personeelszaken; advisering met betrekking tot arbeidsflexibilisering; advisering met betrekking tot inzetbaarheid van personeel; human resource management; bedrijfsorganisatorische, - economische en - administratieve advisering; het voorzien in tijdelijk management (interim management); zakelijk projectmanagement; het ontwikkelen van programma's voor het gelijktijdig coachen en begeleiden van meerdere veranderingsprojecten en / of -processen in organisaties (programmamanagement); werving en selectie; detacheren en uitzenden van personeel, ook in het kader van outplacement.
Kl 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; bouwkundige diensten en informatie; reparatie-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden; het uitoefenen van toezicht (leidinggeven) op bouwprojecten, -constructies en -procédés; technische advisering ten aanzien van het beheer, onderhoud en herstel van bouwwerken en bouwprojecten.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het publiceren en uitgeven van werken met betrekking tot certificeringregels, kwaliteitszorg, processen, procedures, specificaties en voorzieningen, mede met betrekking tot de installatiesector; bedenken en ontwikkelen van onderwijsconcepten en trainingsprogramma's; consultancy bij het opstellen van leertrajecten (onderwijs); opleidingen, cursussen, trainingen en onderwijs; publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften, magazines, brochures, folders, informatiebulletins, persberichten, nieuwsbrieven, leermiddelen en onderwijsmaterialen en overige drukwerken, al dan niet via Internet; coaching (onderwijs); het samenstellen, bedenken en ontwikkelen van lesmateriaal, cursussen en trainingen; het afnemen van examens, alsmede het in dit kader uitreiken van certificaten en diploma's; omscholing van personeel; het coachen en begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties (veranderingsmanagement).
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten; planning en advisering voor bouw en constructie met inbegrip van research, analyse en studie, alsmede adviezen op het gebied van techniek, in het bijzonder installatietechniek en bouwtechniek; het harmoniseren en coördineren van normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen, onder meer benodigd om voornoemde diensten te kunnen verlenen; het houden van toezicht op de kwaliteit van diensten, producten en processen van derden, onder meer met betrekking tot de installatiesector; het bewaken, het onderhouden, het begeleiden en het toezicht houden op systemen van kwaliteitsbevordering, -bewaking en -zorg; advisering en onderzoek inzake juridische kwesties; juridische diensten; het toezicht houden op het verstrekken van certificaten; het beheren van intellectuele eigendomsrechten; voornoemde diensten mede ten doel hebbende de kwaliteit in de installatiesector te verzorgen, bewaken en bevorderen en de afstemming van certificatieregelingen in de installatiesector onderling en met regelingen in aanverwante sectoren te bevorderen, alsmede de herkenbaarheid van deze afstemming te bevorderen; planning en advisering voor bouw en constructie; technische advisering; technische en juridische advisering ten aanzien van de kosten van bouwwerken en bouwprojecten; juridische advisering ten aanzien van het beheer, onderhoud en herstel van bouwwerken en bouwprojecten; advisering en onderzoek op het gebied van energie en milieu; controleren en keuren van bouwprojecten, - constructies en - procédés; computerprogrammering; ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en software; technische adviezen; uitoefenen van bouwtechnische controle; juridische advisering met betrekking tot bedrijfs- en volkshuisvesting; ontwikkelen van concepten en methodes voor bedrijfsorganisatie.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16 35 37 41 42

Datum inschrijving

05-10-2006

Datum publicatie depot

06-07-2006

Publicatiedatum van de inschrijving

05-10-2006

Publicatiedatum van de vernieuwing

17-05-2016

Status

Merk ingeschreven