Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0765439

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1066013 / 17-11-2004 , 23.59

Vervaldatum

17-11-2024

Naam en adres van de houder

Stichting STC-Group
Lloydstraat 300
3024 EA Rotterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Merkenbureau Bouma B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Woordmerk

STC

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, nautische, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, signaliserings-, controle- (supervisie-), reddings- en onderwijskundige apparatuur en instrumenten; apparatuur voor registratie, transmissie of reproductie van geluid of beelden; simulatoren voor het besturen en bedienen van lucht-, land-, water- en ruimtevoertuigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van (interactieve) visuele apparatuur teneinde een optimale wisselwerking tussen gebruiker en simulator te bewerkstelligen; simulatoren bestaande uit combinaties van computer-hardware, computer-software, mechanische inrichtingen, weergave- en projectie apparatuur, generatoren van visuele beelden en bewegingssystemen die voor het simuleren worden gebruikt; radarsimulatoren, alsmede computer- software voor simulatortoepassingen, alsmede computersimulatiedatabases.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; boeken, periodieken, tijdschriften en andere drukwerken en geschriften; boekbinderswaren; foto's, posters en stickers; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
Kl 41 Onderwijs; opleiding; cursussen; organisatie van culturele en educatieve activiteiten, organisatie en het geven van seminaria, workshops en trainingen(onderwijs); het publiceren, uitgeven en verspreiden van (hand)boeken, handleidingen en cursusmateriaal, instructiemateriaal en andere leermiddelen; onderwijskundige begeleiding op studiegebied; onderwijskundige begeleiding bij het opzetten of aanpassen van cursussen; simulatietraining op het gebied van watervoertuigen; advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten, met name op het gebied van leermiddelen; advisering en consultancy met betrekking tot voornoemde diensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16 41 42

Datum inschrijving

09-05-2005

Datum publicatie depot

01-03-2005

Publicatiedatum van de inschrijving

01-07-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

29-09-2014

Status

Merk ingeschreven