Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0886430

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1208086 / 12-08-2010 , 16.00

Vervaldatum

12-08-2020

Naam en adres van de houder

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.1.24;27.5.4-8-17
- Blauw en wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijk administratie; administratieve diensten, tevens in het kader van eerstelijnszorg; administratieve diensten in het kader van wachtlijstbemiddeling; beheer van gegevensbestanden; het opzetten en beheren van databanken; marktbewerking, - onderzoek en -analyse; bemiddeling bij het leggen van contacten tussen verzoekers en verleners, waaronder in het kader van (para)medische diensten en dienstverlening op het gebied van hygiëne en thuiszorg; lobbyen voor commerciële doeleinden, verband houdende met de medische en paramedische sectoren, onder andere door het voeren van overleg met zorgaanbieders teneinde de benodigde zorgverlening (op maat) te realiseren; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.
Kl 44 Medische diensten, tevens in het kader van eerstelijns (para)medische zorg; consultatie, assistentie, advies en therapie op het gebied van eerstelijns (para)medisch zorg; (para)medische dienstverlening en dienstverlening op het gebied van hygiëne en thuiszorg, alsmede advisering ter zake; verhuur en uitleen van medische en paramedische hulpmiddelen (uitgezonderd rolstoelen), alsmede het in dit kader adviseren ten aanzien van het gebruik en de toepassing hiervan; diensten van gezondheidscentra; het voeren van medische spreekuren; diensten van psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, therapeuten, medici, paramedici en verpleegkundigen; (para)medische diensten ter preventie of het stabiliseren van psychische en psychiatrische problemen en verslavingen; opstellen van deskundigenrapporten ter evaluatie van de gegeven behandelingen, alsmede ter bepaling van verder te volgen behandelingen; het opstellen van medische rapporten door medici, psychiaters en psychologen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.
Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; lobbyen niet voor commerciële doeleinden, verband houdende met de medische en paramedische sectoren, onder andere door het voeren van overleg met zorgaanbieders teneinde de benodigde zorgverlening (op maat) te realiseren; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 44 45

Datum inschrijving

10-11-2010

Datum publicatie depot

24-08-2010

Publicatiedatum van de inschrijving

10-11-2010

Status

Merk ingeschreven