Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0935063

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1262003 / 28-01-2013 , 17.01

Vervaldatum

28-01-2023

Naam en adres van de houder

Kizitos B.V.
Wibautstraat 129
1091 GL Amsterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

RISE maatschap
Postbus 5366
2000 GJ Haarlem
Nederland

Woordmerk

Zeef

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; beheer van commerciƫle zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het verstrekken van handelsinformatie en van informatie inzake het commercieel beheren van zaken, onder andere langs computernetwerken, via Internet en intranet; opzetten en beheren van (online) databases en computerdatabasebestanden; systematisering en indexering van informatie via wereldwijde computernetwerken ten behoeve van het verlenen van toegang tot zoekmogelijkheden en informatie; het samenstellen van gegevens; administratieve diensten bij het opzoeken van informatie in gegevensbestanden; data-analyse, zijnde het inventariseren en systematiseren van gegevens; opzetten en beheren van gegevensbestanden; advisering en informatieverschaffing inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet, online of via andere (elektronische) weg; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van gegevens ten behoeve van databestanden, alsmede de advisering hieromtrent; advertentiebemiddeling en reclame met betrekking tot voornoemde diensten; administratieve diensten ter ondersteuning van voornoemde diensten; het ter beschikking stellen van advertentieruimte op Internet voor reclamedoeleinden; advertentiebemiddeling; publiciteit en promotie; opstellen van statistieken; opiniepeiling; opzetten en afwikkelen van commerciƫle transacties op het internet; beheren van virtuele marktplaatsen (online winkels en communities) op elektronische media, in het bijzonder internet en mobiele apparatuur, inclusief het regelen van contracten voor het kopen van goederen en het verlenen van diensten; facturering voor elektronische order systemen; het bijeenbrengen voor derden, op een website, van diverse producten (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en bestellen en het updaten van deze online databases.
Kl 38 Telecommunicatie, waaronder het overbrengen van tijdelijk opgeslagen informatie en gegevens langs elektronische weg en het verschaffen van belfaciliteiten; het verlenen van toegang tot het Internet en andere telecommunicatie- en datanetwerken en databases; elektronische communicatiediensten, e-mail diensten, verzenden van berichten per telefoon en fax; interactieve communicatiediensten; mobiele telecommunicatienetwerkdiensten; verhuur van telecommunicatieapparatuur en -toestellen; het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen voor het via Internet en andere dergelijke netwerken zoeken, ophalen, indexeren, verbinden en systematiseren van gegevens; het via Internet en andere dergelijke telecommunicatie en elektronische weg overbrengen van informatie en gegevens; diensten van een Internet toegang provider; verlenen van online toegang tot praat- en discussiegroepen; het verlenen van toegang tot computer databases, computernetwerken en servers (service provider); het tot stand brengen van telecommunicatieverbindingen (via zogenaamde links) ten behoeve van het automatisch doorsturen van bezoekers van de ene website naar websites van derden; het aanbieden van een online platform waarop adverteerders goederen kunnen presenteren, orders voor die goederen geplaatst kunnen worden en de logistieke levering geregeld kan worden; verhuren van toegangstijd tot computerdatabases; verhuur van toegangstijd tot databanken; verhuur van toegangstijd tot Internet; informatieverschaffing inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet, online of via andere (elektronische) weg.
Kl 42 Aanbieden van websites op het internet [webhosting]; (technische) voorlichting en advisering, ook via een speciaal daartoe bestemd telefoonnummer (helpdesk) met betrekking tot gebruik en toepassing van computer hardware, software en computernetwerken; computerprogrammering, programmering voor elektronische dataverwerking; ontwikkelen van software; het ter beschikking stellen van computer hardware en software benodigd om online informatie uit een database via Internet te raadplegen; advisering op het gebied van gebruik en toepassing van computers; ontwikkelen, ontwerpen, schrijven, aanpassen en onderhouden van software ten behoeve van websites en databanken; het ter beschikking stellen van computer hardware en software benodigd om online databasediensten te verkrijgen; ontwikkelen en onderhouden van websites; web hosting; technische advisering inzake gebruik en toepassing van computernetwerken; bewaren van gegevens; advisering met betrekking tot voormelde diensten, al dan niet via Internet, online of via andere (elektronische) weg.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 38 42

Datum inschrijving

10-06-2013

Datum publicatie depot

25-03-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

10-06-2013

Status

Merk ingeschreven